කොරියානු

The Battleship Island (2017) | අමානුෂිකත්වය පිරි කුරිරු දූපතෙන් පැන යාමේ වෙහෙසකර සටන
10
720p

The Battleship Island (2017) | අමානුෂිකත්වය පිරි කුරිරු දූපතෙන් පැන යාමේ වෙහෙසකර සටන

During the Japanese colonial era, roughly 400 Korean people, who were forced onto Battleship Island (‘Hashima Island’) to mine for coal, attempt ...
Real
10
480p

Real

2017

Real

Jang Tae-Young (Kim Soo-Hyun) is a popular trouble shooter in the criminal world. He is cold and ambitious. He dreams of building a casino hotel ...
The Merciless
10
HD

The Merciless

Jae-ho has established his own rules and put all of his fellow inmates under his control in a penitentiary facility. After he meets a newly ...